Top Definition
lemon goon is a delicious frozen, slushie like alcoholic beverage.
To make lemon goon, freeze lemon squash and freeze white wine. When both are frozen combine the two in a cup with two-thirds lemon squash to one-third white wine.

Tastes better than lemon squash, doesnt taste at all like wine, and gets u pazZzzzZzzzzzz
dari zzzZzzZZzZzzzzZZzzzz King Selasa, 06 April 2010
Email Harian Gratis

Tulis alamat email lo dibawah sini untuk bisa mendapatkan Kata Urban Hari Ini, gratis setiap pagi!

Email dikirim dari daily@urbandictionary.com. Kita nggak bakalan nge-spam kamu kok :).

×